Mekong Delta Energy Company Limited

Eco energy for your future
Năng lượng sạch cho tương lai

 

Năng lượng tái tạo là tương lai năng lượng thế giới

Mr Bùi Duy Hùng

Phó giám đốc

Điện thoại: 0908 636 446

Email: hungbd@mde.com.vn